Karina L.

AKA: Annett A., Ira, Karina L., Karolina, Ksenia B., Ksyuha Zavituha